Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

banishing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của banish

Chia động từSửa đổi