Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

apprehended

  1. Quá khứphân từ quá khứ của apprehend.

Chia động từSửa đổi