Quốc gia, hay nước, là một thực thể bao gồm:

  1. một vùng địa lý,
  2. một dân tộc
  3. một hệ thống chính trị trong đó có chính phủ, hiến pháp, luật lệ, trật tự, quân đội, thuế má...

Thể loại con

Thể loại này có 8 thể loại con sau, trên tổng số 8 thể loại con.

*

A

H

Q

V