Tiếng Triều Tiên sửa

 
Lào

Danh từ riêng sửa

라오스 (Raoseu)

  1. Lào