Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗṳj˨˩ɗuj˧˧ɗuj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗuj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tham khảo sửa