Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh super.

Tiền tốSửa đổi

super-

 1. Hơn hẳn; siêu; quá mức.
  superman — siêu nhân, siêu phàm
 2. Vượt quá một chuẩn mực.
  superheat — đun quá sôi
 3. trình độ quá mức.
  supersensitive — nhạy cảm quá độ
 4. Vượt tất cả những cái khác (về kích thước, quyền lực).
  superpower — siêu cường
 5. Ở vào vị trí cao hơn.
  supertonic — âm chủ trên
 6. tỷ lệ đặc biệt lớn.
  superphosphate — supephôphat

Trái nghĩaSửa đổi

Từ liên hệSửa đổi

Tham khảoSửa đổi