Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

shuffled

  1. Quá khứphân từ quá khứ của shuffle.

Chia động từSửa đổi