Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

scorned

  1. Quá khứphân từ quá khứ của scorn.

Chia động từSửa đổi