Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

nominated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của nominate.

Chia động từSửa đổi