Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

kneed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của knee.

Chia động từSửa đổi