Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

interfered

  1. Quá khứphân từ quá khứ của interfere

Chia động từ sửa