Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Giới từ

sửa

from /ˈfrəm/

 1. Từ.
  to start from Hanoi — bắt đầu đi từ Hà-nội
  to know someone from a child — biết một người nào từ tấm bé
  to count from one to ten — đếm từ một đến mười
  from morning till night — từ sáng đến tối
  from place to place — từ nơi này sang nơi khác
  a letter from home — một bức thư (từ) nhà (gửi đến)
 2. Dựa vào, theo, do từ, xuất phát từ.
  to judge from appearances — dựa vào (theo) bề ngoài mà xét đoán
 3. Khỏi, đừng; tách khỏi, rời xa, cách.
  to save a thing from damage — giữ gìn một vật khỏi bị hư hỏng
  to go [away] from house — đi (xa) khỏi nhà
 4. Vì, do, do bởi.
  to tremble from fear — run lên vì sợ hãi
 5. Với.
  to differ from others — khác với những người khác; khác với những cái khác
 6. Bằng.
  wine is made from grapes — rượu vang làm bằng nho
 7. Của (ai... cho, gửi, tặng, đưa).
  gilfs from friends — quà của bạn bè (gửi tặng)

Thành ngữ

sửa

Tham khảo

sửa