Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Động từ

sửa

fought

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fight

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa