Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Động từ sửa

fought

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fight

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa