Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈfɔrθ/
  Hoa Kỳ

Phó từ

sửa

forth /ˈfɔrθ/

 1. Về phía trước, ra phía trước, lộ ra.
  to go back and forth — đi đi lại lại, đi tới đi lui
  to put forth leaves — trổ lá (cây)
  to bring forth a problem — đưa ra một vấn đề
  to sail forth — (hàng hải) ra khơi

Thành ngữ

sửa

Giới từ

sửa

forth /ˈfɔrθ/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Từ phía trong (cái gì) ra, ra khỏi.

Tham khảo

sửa