Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ve̤˨˩ saw˧˧je˧˧ ʂaw˧˥je˨˩ ʂaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ve˧˧ ʂaw˧˥ve˧˧ ʂaw˧˥˧

Giới từ

sửa

về sau

  1. một từ diễn tả thời gian sau này

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)