Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

firmed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của firm.

Chia động từSửa đổi