Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

filled

  1. Quá khứphân từ quá khứ của fill.

Chia động từSửa đổi