Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

feinted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của feint

Chia động từSửa đổi