Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

defined

  1. Quá khứphân từ quá khứ của define.

Chia động từSửa đổi