Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

contained

  1. Quá khứphân từ quá khứ của contain

Chia động từ

sửa