Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

booed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của boo.

Chia động từSửa đổi