Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

authenticated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của authenticate

Chia động từ

sửa