Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

authenticated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của authenticate

Chia động từ Sửa đổi