Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

alternated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của alternate.

Chia động từSửa đổi