Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

abrogated

  1. Quá khứphân từ quá khứ của abrogate

Chia động từSửa đổi