Xem wales

Tiếng Việt sửa

Địa danh sửa

Wales

  1. Lãnh thổ ủy trịcực tây Anh quốc.
  2. Bán đảocực tây Anh quốc.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa