Xem Wales

Tiếng Anh Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

wales

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của wale

Chia động từ Sửa đổi