Bản mẫu này sử dụng Module:ViePron để nhúng thông tin về cách phát âm một từ hoặc cụm từ trong tiếng Việt, bao gồm những cách phát âm địa phương chính của Việt Nam. Bản mẫu này thay thế {{VieIPA}}.

Cách sử dụng

sửa

Các mục từ sẽ thường cung cấp phần “Cách phát âm” như vầy:

{{-pron-}}
{{vie-pron}}

Bạn có thể định rõ cụm từ trong tham số, như các thí dụ ở dưới. Bản mẫu này không hạn chế số từ. Nếu cụm từ trùng với tên trang, bạn không cần định rõ tham số. Tuy nhiên, vì bản mẫu chỉ hỗ trợ các từ tuân theo quy tắc chính tả tiếng Việt, những từ ngoại ngữ như Internet hay từ đa âm tiết như kilômét sẽ gây lỗi kịch bản và tự động xếp mục từ vào Thể loại:Trang có lỗi kịch bản. Để khắc phục lỗi này, hãy đưa từ phiên âm của từ ngoại ngữ vào tham số; đối với các từ đa âm tiết, chỉ việc phân cách các âm tiết bằng dấu gạch ngang (-) hoặc khoảng cách.

Nếu có sẵn đoạn âm ghi cách phát âm cụm từ này tại Commons, bản mẫu sẽ đặt liên kết đến nó.

Nếu từ là một ngoại lệ trong một phương ngữ nào đó, bạn có thể ghi đè phiên âm cho phương ngữ đó dùng các tham số HN (Hà Nội), H (Huế), SG (Sài Gòn), V (Vinh), TC (Thanh Chương), HT (Hà Tĩnh).

Lưu ý rằng bạn không cần gọi {{IPA}} hoặc đặt liên kết đến Wiktionary:IPA lấy; bản mẫu này sẽ cho ra tất cả phần “Cách phát âm”.

Tham số

sửa

Chèn bảng cách phát âm một từ hoặc cụm từ trong tiếng Việt, bao gồm những cách phát âm địa phương chính của Việt Nam.

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Âm tiết1

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết2

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết3

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết4

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết5

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết6

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết7

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết8

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết9

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết10

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết11

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết12

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết13

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết14

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết15

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết16

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết17

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết18

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết19

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết20

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết21

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết22

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết23

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết24

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Âm tiết25

không có miêu tả

Chuỗi dàitùy chọn
Hà NộiHN

Ghi đè phiên âm cho phương ngữ Hà Nội.

Chuỗi dàitùy chọn
HuếH

Ghi đè phiên âm cho phương ngữ Huế.

Chuỗi dàitùy chọn
Sài GònSG

Ghi đè phiên âm cho phương ngữ Sài Gòn.

Chuỗi dàitùy chọn
VinhV

Ghi đè phiên âm cho phương ngữ Vinh.

Chuỗi dàitùy chọn
Thanh ChươngTC

Ghi đè phiên âm cho phương ngữ Thanh Chương.

Chuỗi dàitùy chọn
Hà TĩnhHT

Ghi đè phiên âm cho phương ngữ Hà Tĩnh.

Chuỗi dàitùy chọn

Thí dụ

sửa
Mục từ hay mã nguồn Kết quả
một
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔt˨˩mo̰k˨˨mok˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mot˨˨mo̰t˨˨
trăm
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨam˧˧tʂam˧˥tʂam˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂam˧˥tʂam˧˥˧
quyền
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwn˨˩
kwŋ˧˧˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwn˧˧
đánh vần
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗajŋ˧˥ və̤n˨˩ɗa̰n˩˧ jəŋ˧˧ɗan˧˥ jəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗajŋ˩˩ vən˧˧ɗa̰jŋ˩˧ vən˧˧
quốc gia
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwəwk˧˥ zaː˧˧kwə̰wk˩˧ jaː˧˥wəwk˧˥ jaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwəwk˩˩ ɟaː˧˥kwə̰wk˩˧ ɟaː˧˥˧
{{vie-pron|hỏi|ngã}}
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hɔ̰j˧˩˧ ŋaʔa˧˥hɔj˧˩˨ ŋaː˧˩˨hɔj˨˩˦ ŋaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hɔj˧˩ ŋa̰ː˩˧hɔj˧˩ ŋaː˧˩hɔ̰ʔj˧˩ ŋa̰ː˨˨
thay đổi
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaj˧˧ ɗo̰j˧˩˧
tʰaj˧˥ ɗoj˧˩˨tʰaj˧˧ ɗoj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaj˧˥ ɗoj˧˩tʰaj˧˥˧ ɗo̰ʔj˧˩
{{vie-pron|TIẾNG VIỆT}}
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ viə̰ʔt˨˩tiə̰ŋ˩˧ jiə̰k˨˨tiəŋ˧˥ jiək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ viət˨˨tiəŋ˩˩ viə̰t˨˨tiə̰ŋ˩˧ viə̰t˨˨
câu lạc bộ
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəw˧˧ la̰ːʔk˨˩ ɓo̰ʔ˨˩kəw˧˥ la̰ːk˨˨ ɓo̰˨˨kəw˧˧ laːk˨˩˨ ɓo˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəw˧˥ laːk˨˨ ɓo˨˨kəw˧˥ la̰ːk˨˨ ɓo̰˨˨kəw˧˥˧ la̰ːk˨˨ ɓo̰˨˨
{{vie-pron|bách khoa|toàn thư|mở}}
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓajk˧˥ xwaː˧˧ twa̤ːn˨˩ tʰɨ˧˧ mə̰ː˧˩˧ɓa̰t˩˧ kʰwaː˧˥ twaːŋ˧˧ tʰɨ˧˥ məː˧˩˨ɓat˧˥ kʰwaː˧˧ twaːŋ˨˩ tʰɨ˧˧ məː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓajk˩˩ xwa˧˥ twan˧˧ tʰɨ˧˥ məː˧˩ɓa̰jk˩˧ xwa˧˥˧ twan˧˧ tʰɨ˧˥˧ mə̰ːʔ˧˩

Các bản mẫu phụ

sửa

Hiện nay bản mẫu này chỉ có sử dụng Module:ViePronBản mẫu:vie-pron/Bảng, còn các bản mẫu ở dưới không còn được sử dụng:

Xem thêm

sửa