Bản mẫu:vie-pron/Bảng

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Tham số

HN Hà Nội
V Vinh
TC Thanh Chương
HT Hà Tĩnh
H Huế
SG Sài Gòn

Xem thêm