Bản mẫu:vie-pron/Bảng

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh

Bản mẫu:pp-template

[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi] Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu

Cách sử dụng

Tham số

HN Hà Nội
V Vinh
TC Thanh Chương
HT Hà Tĩnh
H Huế
SG Sài Gòn

Xem thêm