Tiếng Cơ Tu sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

đác

  1. Nước.

Tiếng Mường sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

đác

  1. (Mường Bi) Nước.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Văn Khang, Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội

Tiếng Nguồn sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

đác

  1. (Cổ Liêm) Nước.

Tiếng Thổ sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

đác

  1. Nước.