Tiếng Mường

sửa

Danh từ

sửa

đác loc

  1. (Mường Bi) nước lọc.

Tham khảo

sửa
  • Nguyễn Văn Khang, Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội