Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

đác ta

  1. (Mường Bi) Nước da.

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội