Tiếng Mường Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

đác tải quý

  1. (Mường Bi) nước đái quỷ.

Tham khảo Sửa đổi

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội