Tiếng Mường

sửa

Danh từ

sửa

đác dẩm

  1. nước rò rỉ.