Tiếng Mường

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

đác khốt

  1. mồ hôi.