Tiếng Mường

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

đác mẽnh

  1. nước miếng.