Tiếng Mường Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

đác ngoch

  1. nước ngọt.