Tiếng Mường

sửa

Danh từ

sửa

đác ngoch

  1. nước ngọt.