Tiếng Mường

sửa

Danh từ

sửa

đác lut

  1. nước lụt.