Tiếng Mường

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ đác (“nước”) + măt (“mắt”).

Danh từ

sửa

đác măt

  1. Nước mắt.

Tham khảo

sửa
  • Nguyễn Văn Khang, Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội