Tiếng Mường Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

Từ đác (“nước”) + măt (“mắt”).

Danh từ Sửa đổi

đác măt

  1. Nước mắt.

Tham khảo Sửa đổi

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội