Tiếng Pháp sửa

 
uni

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực uni
/y.ni/
unis
/y.ni/
Giống cái unie
/y.ni/
unies
/y.ni/

uni

 1. Bằng phẳng.
  Chemin uni — con đường bằng phẳng
  Vie unie — (văn học) cuộc đời bằng phẳng
 2. Trơn (không có hoa; chỉ một màu).
  étoffe unie — vải trơn
 3. Chập vào nhau.
  Les talons unis — gót chập vào nhau
 4. Liên kết, liên hợp.
  Front uni — mặt trận liên hợp
 5. Hòa hợp.
  Famille vivant unie — gia đình sống hòa hợp

Trái nghĩa sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
uni
/y.ni/
unis
/y.ni/

uni

 1. Vải trơn.
  Ne porter que l’uni — chỉ mặc vải trơn

Tham khảo sửa

Tiếng Maasai sửa

Số từ sửa

uni

 1. ba.