Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /i.ne.ɡal/

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực inégal
/i.ne.ɡal/
inégaux
/i.ne.ɡɔ/
Giống cái inégale
/i.ne.ɡal/
inégales
/i.ne.ɡal/

inégal /i.ne.ɡal/

 1. Không đều.
  Pas inégaux — bước đi không đều
  Cordes d’inégale grosseur — thừng to nhỏ không đều
  Partage inégal des biens — sự chia của không đều
  Surface inégale — mặt không đều
  Pouls inégal — mạch đập không đều
  Style inégal — lời văn không đều
 2. Không ngang sức.
  Joueurs inégaux — đấu thủ không ngang sức
 3. Bất bình đẳng.
  Traités inégaux — hiệp ước bất bình đẳng
 4. Thất thường.
  Humeur inégale — tính khí thất thường

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa