Tiếng Việt sửa

Động từ sửa

hòa hợp

  1. Dạng đặt dấu thanh kiểu cũ của hoà hợp..