Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

unchained

  1. Quá khứphân từ quá khứ của unchain.

Chia động từSửa đổi