Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /rɪ.ˈflɛk.təd/
  Hoa Kỳ

Động từ sửa

reflected /rɪ.ˈflɛk.təd/

  1. Phản xạ.


Chia động từ sửa

Tham khảo sửa