Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

politicised

  1. Quá khứphân từ quá khứ của politicise.

Chia động từSửa đổi