Tiếng GaliciaSửa đổi

Động từSửa đổi

limpio

 1. Dạng hiện tại ở ngôi thứ nhất số ít của limpiar.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh limpidus.

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đức limpio limpios
Giống cái limpia limpias

limpio

 1. Sạch, sạch sẽ.
 2. Thực.
  el precio limpio — thực giá
 3. (Nghĩa bóng) Nguyên chất, trong sạch.
 4. (Nghĩa bóng) Không tiền.
 5. (Nghĩa bóng) Không biết về một đề tài.
 6. (Nghĩa bóng) Trong sạch không tội lỗi.
 7. (  Chile) Không thuộc ma thuật.

Đồng nghĩaSửa đổi

thực
trong sạch không tội lỗi

Trái nghĩaSửa đổi

sạch
không thuộc ma thuật

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

limpio

 1. Dạng hiện tại ở ngôi thứ nhất số ít của limpiar.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực limpio limpios
Giống cái limpia limpias

limpio

 1. (  Chile) Người không thuộc ma thuật.

Trái nghĩaSửa đổi

không thuộc ma thuật