Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗe̤˨˩ ta̤ːj˨˩ɗe˧˧ taːj˧˧ɗe˨˩ taːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗe˧˧ taːj˧˧

Danh từ

sửa

đề tài

  1. Các vấn đề nhỏ được nêu trong cùng vấn đề lớn.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)