Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

dumbed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của dumb

Chia động từ sửa