Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

dumbed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của dumb

Chia động từSửa đổi