Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

chummed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của chum

Chia động từ

sửa