Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

cautioned

  1. Quá khứphân từ quá khứ của caution

Chia động từSửa đổi