Writing star.svg

Từ trong ngày   4 tháng 12
mở động từ
  1. Làm cho hoặc ở trạng thái không còn bị đóng kín, khép kín, bịt kín, trong ngoài, bên này bên kia thông được với nhau.